Všeobecné pravidlá súťaže na FACEBOOK

Všeobecné pravidlá súťaže na INSTAGRAMe

I. Prevádzkovateľ súťaže:
Jozef Halanda – AddArt, Sídlisko II 1216/42, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 34326545, IČ DPH:SK1022354465 (ďalej len „prevádzkovateľ);

II. Miesto a priebeh súťaže:
Súťaž prebieha spoločne na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len „miesto konania súťaže“) v období od 16.10.2020 o 15.00 do 26.10.2020 o 11.00.

III. Podmienky účasti v súťaži :
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti INSTAGRAM (www.instagram.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj INSTAGRAM účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete INSTAGRAM uvedené na www.instagram.com/terms.php. Hlasujúci má po celý čas trvania súťaže aktívny účet INSTAGRAM.

IV. Výhra v súťaži
Výhrou v súťaži je umelecká sada – kufrík Mixed Media Atelier Workbox set #2, ktorý obsahuje 20 kusov umeleckých potrieb – farieb, štetcov, fixiek a plátna. 

V. Výber a vyhlásenie výhercu
Výherca bude náhodne vyžrebovaný spomedzi komentárov pod súťažným príspevkom. Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti notára a meno výhercu bude po žrebovaní zverejnené na Instagram stránke prevádzkovateľa.

V. Ďalšie dôležité podmienky Súťaže:
Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity Instagram účtov, nemá nárok na výhru.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Instagram vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty Instagram).
Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Instagram profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Instagram

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete Instagram). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

VI. Ochrana osobných údajov
Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram.